Home » Uncategorized » Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

ALGMENE VOORWAARDEN AUT-CARE

Artikel 1 – begripsbepaling

Vraag-en doelgerichte ondersteuning voor mensen met Autisme en/of hun familieleden.

Aut-Care biedt begeleiding, ondersteuning en verzorging aan o.a personen met Autisme en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 63066068

Opdrachtgever

De cliënt of diens wettelijk vertegenwoordiger.

Opdrachtnemer/zorgaanbieder

Aut-Care, de organisatie die de opdracht van de opdrachtgever uitvoert.

Zorgovereenkomst: Een overeenkomst tot zorgverlening tussen Aut-Care en de opdrachtgever. Hierop zijn de Algemene Voorwaarden Aut-Care van toepassing.

Tarief

Het voor de zorgverlening berekende tarief is vrijgesteld van btw indien de opdrachtgever een geldige indicatie/beschikking vanuit de Jeugdwet, WMO of WLZ.

Indien er geen geldige beschikking op grond van genoemde wetten is afgegeven zal Aut-Care genoodzaakt zijn 19% btw in rekening te brengen.

Intakegesprek

Het gesprek tussen de zorgaanbieder en de ouder/wettelijk vertegenwoordiger van de cliënt, waarin de hulpvraag en doelen van de opdrachtgever worden besproken voor aanvang van de zorgverlening.

Evaluatiegesprek

Het gesprek tussen zorgaanbieder en opdrachtgever dat periodiek plaatsvindt als onderdeel van de werkwijze van Aut-Care.

De cliënt is persoon met autisme of diens wettelijk vertegenwoordiger met een beschikking vanuit de Jeugdwet, WMO, WLZ of ZVW.

Zorgverlening

Het verlenen van zorg. De individuele begeleiding aan cliënt door middel van (tijdelijke) begeleiding in de thuissituatie of op een andere locatie.

Annuleren

Het beëindigen van de zorgovereenkomst, dan wel het deelnemen aan begeleiding of training.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Bij de overeenkomsten en offertes, alsmede de uitvoering daarvan, gelden de onderhavige Algemene voorwaarden tussen Aut-Care, door zorgaanbieder inschakelde derden en cliënt, tenzij anders overeengekomen. Afwijkingen worden schriftelijk door Aut-Care vastgelegd. Door gebruikmaking van de door Aut-Care geleverde zorg aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van de voorwaarden.

Artikel 3 – Uitvoering van de overeenkomst

De zorgaanbieder zal de overeenkomst naar het beste inzicht en vermogen uitvoeren in samenwerking met de cliënt. Aut-Care conformeert zich aan de intentie kwalitatief correcte zorg te bieden. Wanneer er volgens de zorgaanbieder er voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzaak bestaat om de zorg door derden te laten uitvoeren, zal dit altijd in overleg met de cliënt gebeuren. De cliënt draagt zorg voor het juist en tijdig verstrekken van informatie, welke voor zorgaanbieder noodzakelijk is om tot het naar behoren uitvoeren van het overeengekomen in de zorgovereenkomst.

De zorgaanbieder is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, doordat is uitgegaan van door cliënt onjuist en/of onvolledig verstrekte informatie, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de zorgaanbieder kenbaar hoorde te zijn.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst De overeenkomst komt tot stand tussen Aut-Care en de opdrachtgever door ondertekening van de zorgovereenkomst door beide partijen.

Artikel 5 – Wijziging van de overeenkomst

Wanneer er zich na aanvang van de overeenkomst omstandigheden voordoen in het kader van de opdracht die niet waren voorzien, dan geldt dat in overleg zal worden gezocht naar een passende oplossing. Er kan een aanpassing van de overeenkomst plaatsvinden na onderling overleg met de cliënt. Wanneer wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve gevolgen heeft zal Aut-Care de cliënt hierover tijdig inlichten.

Artikel 6 – Beëindiging van de overeenkomst

De zorgovereenkomst eindigt van rechtswege, zonder dat voorafgaande opzegging nodig is als en zodra de zorgaanvrager overlijdt, het recht op een persoonsgebonden budget eindigt en niet wordt verlengd of het persoonsgebonden budget onder andere voorwaarden niet wordt verlengd. De overeenkomst eindigt ook indien de zorgvrager afziet van zorg geleverd door Aut-Care. Aut-Care is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de cliënt de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

Tevens is zorgaanbieder bevoegd om de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden verwacht.

Artikel 7 – Vertrouwelijkheid

Aut-Care is verplicht alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron heeft verkregen te beschouwen als geheimhouding. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie of als het redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het vertrouwelijke informatie betreft.

Artikel 8 – Tarieven

Voor de uitvoering van de opdracht is verschuldigd het honorarium, vermeerderd met eventuele reiskosten en reistijdvergoeding, zoals is overeengekomen in de zorgovereenkomst. Indien na het sluiten van de zorgovereenkomst door de opdrachtgever wordt aangegeven dat hij gebruik wil maken van een extra dienst van Aut-Care, dan worden deze kosten afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 9 – Betalingsvoorwaarden

Het honorarium vermeerderd met eventuele reiskosten en een reistijd-vergoeding, indien overeengekomen in de zorgovereenkomst, wordt maandelijks in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur. Indien de betaling achterwege blijft kan Aut-Care een beroep doen op de onzekerheidsexeptie, zoals verwoord in artikel 6:263 BW en de uitvoering van de opdracht opschorten, totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Indien de opdrachtgever tekortschiet in het nakomen van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening. De opdrachtgever is aansprakelijk voor het nakomen van de verplichtingen, ongeacht de tenaamstelling van de declaratie. Indien het PGB tekortschiet, is de opdrachtgever privé aansprakelijk voor het voldoen van de kosten.

Artikel 10 – Verplichting tot afnemen van overeengekomen werkzaamheden

De opdrachtgever is verplicht tot afname van de overeengekomen werkzaamheden. In het geval er door omstandigheden geen geplande werkzaamheden kunnen worden verricht, worden de begeleidingsuren alleen in rekening gebracht indien de annulering plaatsvindt door de opdrachtgever binnen vierentwintig uur voor aanvang van de begeleiding. Indien de begeleider van Aut-Care zich binnen vierentwintig uur voor aanvang van de begeleiding afmeldt, zal Aut-care indien de cliënt dit wenst, zich naar vermogen inspannen voor het ter beschikking stellen van een vervangende begeleider. Aut-Care zal zich inspannen om binnen redelijke termijn de afspraak opnieuw in te plannen. Indien Aut-Care een afspraak annuleert worden er geen kosten in rekening gebracht.

Artikel 11 – Persoonsgegevens en vertrouwelijkheid

Aut-Care is verplicht alle informatie die betrekking heeft op de cliënt vertrouwelijk te behandelen. De opdrachtgever gaat met het ondertekenen van de zorgovereenkomst akkoord met het verwerken van de persoonsgegevens van de cliënt en diens wettelijke vertegenwoordiger. Hierop is het Privacyreglement van Aut-Care van toepassing.

Artikel 12 – Inzagerecht

Aut-Care machtigt alleen kantoormedewerkers voor toegang tot het computernetwerk waarop de persoonsgegevens van cliënten worden opgeslagen. De begeleiders hebben alleen inzage in relevante persoonsgegevens indien deze de zorg voor de cliënt op zich neemt. Wanneer Aut-Care een schriftelijk verzoek ontvangt van een cliënt zal altijd inzage in de eigen persoonsgegevens worden verleent.

Artikel 13 – Vernietiging en wijziging van gegevens De cliënt heeft het recht zijn persoonsgegevens te laten wijzigen of vernietigen na schriftelijk verzoek aan Aut-Care

Artikel 14 – Klachtrecht

De cliënt kan gebruik maken van het klachtenreglement van Aut-Care

Artikel 15 – Wijziging en vaststelling Algemene voorwaarden

Dit reglement wordt vastgesteld door de directie van Aut-Care. De directie houdt zich het recht voor dit reglement te wijzigen.

Artikel 16 – Citeertitel en inwerkingtreding

Dit reglement wordt aangehaald als: Algemene Voorwaarden Aut-Care en treedt in werking op 1 mei 2015.

Artikel 17 – Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 – Slotbepaling

In alle gevallen waarin de Wet bescherming persoonsgegevens en dit reglement niet voorzien, beslist de directie van Aut-Care naar redelijkheid en billijkheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *